دعوت بە همکاری

  ازاساتید مسلط به امور تایپ، ویراستاری وترجمه در حوزە زبان های فارسی، کوردی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، روسی، ویا هریک…