دستوری(ساختاری)

ویرایش زبانی-ساختاری شامل موارد ذیل است:

۱ . رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جمله‌بندی.

. ۲ اصلاح انحراف از زبان معیار و یک‌دست کردن زبان نوشته.

۴.  انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیر فارسی، حذف واژگان، تعابیر و اصطلاحات و عبارت‌های تکراری و زائد، عامیانه، ناقص، نارسا، متضاد و متناقض.

۵ . کوتاه کردن جمله‌های طولانی.

۶ . ساده‌سازی و روان‌سازی متن از نظر جمله‌بندی.

۷.  گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب.